BI-JUGO-US

De stichting concentreert zich op jongeren binnen de lokale gemeenschap, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die te maken hebben met uitsluiting. Hun persoonlijke ontwikkeling wordt hierdoor geremd, stagneert, neemt af of loopt zelfs gevaar. Het gebrek aan de juiste (financiële) middelen op het gebied van educatie, sport en spel of waarbij het persoonlijke welzijn in geding komt, is een bepalende factor. BIJUGOUS helpt juist deze jongeren hun eigen kracht te ontdekken en hiermee om te gaan.

BIJUGOUS is afgeleid uit het Engels. Het is een veervormige bladvorm die onder andere bij de es voorkomt. Volgens de Noorse mythologie is de es de heiligste boom der bomen. Hij wordt daar Yggdrasil genoemd, de levensboom…echter geen enkele boom kan tot volle wasdom komen, zonder goede omstandigheden.

BIJUGOUS kan echter ook ontleed worden en komt dan tot een kern die te maken heeft met de oprichting van de stichting: BI-JUGO-US, ofwel Business Intelligence, Jugo en “wij/samen”. Jugo kent een cultuur met onderling respect en vertrouwen, waar ruimte is om gezamenlijk met passie (voor BI) en plezier jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Onze Pijlers

Ieder kind hoort op dezelfde manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. BIJUGOUS wil jongeren wel deze eerlijke kans bieden, door hen bij te staan in hun ontwikkeling.

Een eerlijke kans betekent dat iedereen toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden heeft, en kan deelnemen aan zowel sociale als economische aspecten van het leven.

Samen maken we Jugo, maar ook de wereld om ons heen. Wij willen de krachten van onze collega’s bundelen en klaar staan voor jongeren die in hun ontwikkeling worden geremd.

De doelgroep neemt zelf ook een actieve rol in. Zij weten immers wat voor hen het beste is. Samen gaan we dan verder bouwen.

Naast eigen initiatieven steunt BIJUGOUS ook initiatieven van derden die vergelijkbare doelen nastreven.

Naast financiële ondersteuning is er ook de mogelijkheid om de tijd, kennis en kunde van de Jugo-medewerkers en hun partners in te zetten ter ondersteuning van onze doelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning op het gebied van computeronderwijs.

Activiteiten

Januari 2023 - Winter BBQ 2Live

Een bijzondere vorm van een BBQ dit keer bij de Stichting 2Live: de Winter BBQ in plaats van een traditionele BBQ op een warme zomerdag. Deze BBQ is georganiseerd in de tuin van de locatie Muntel van de Stichting 2Live waar uiteraard de jongeren die binnen de Stichting worden opgevangen welkom waren, de medewerkers en enkele collega’s van JUGO. Gewoon een gezellig en smaakvol event.

Februari 2023 - Aardbeving Turkije

In februari 2023 is de wereld opgeschrikt door een forse aardbeving in delen van Turkije en Syrië. Op initiatief van één van de medewerkers van JUGO zijn als donatie eerste levensbehoeften ingeslagen en meegegeven aan de transporten die vanuit Den Bosch naar het getroffen gebied zijn georganiseerd.

April 2023 - Noodpakketten Stichting 2Live

Bij de Stichting2Live worden regelmatig jongeren opgevangen vanuit een situatie die spoedeisend is waardoor in veel gevallen gebrek is aan zelfs de meest basale zaken zoals een dekbed, kussen, handdoeken, keukengerei etc. Om die situaties het hoofd te kunnen bieden is een 10-tal noodpakketten op voorraad aangeschaft voor het geval deze nodig zijn.

April 2023 - Fruit Stichting 2Live

Na een eerste geslaagd proefproject met het verstrekken van fruit is een abonnement op fruitleveranties afgesloten voor een half jaar. Het fruit wordt gratis beschikbaar gesteld aan de jongeren die door de Stichting2Live worden opgevangen.

November 2023 - KidzBase

Stichting KidzBase verzorgt elk jaar een groot aantal kerstpakketten voor kinderen in omstandigheden waar dat zeer welkom is. BIJUGOUS heeft hier een financiële bijdrage geleverd.

Augustus 2022 - Bijdrage proef ter beschikking stellen fruit

Een oude bekende van onze Stichting is de Stichting 2LIive (zie ook eerdere stories). Dit keer is men een initiatief gestart om de jongeren die binnen de Stichting worden opgevangen te verleiden meer gezond voedsel te eten, in dit geval fruit. Het initiatief is een samenwerking met Froot die op zijn beurt weer nauw samenwerkt met lokale fruittelers. Een eerste bescheiden bijdrage ter ondersteuning van de proef.

Oktober 2022 - Jugo tbv Stichting BIJUGOUS

Ook dit jaar is weer invulling gegeven aan de traditie: een dag omzet van Jugo is toegevoegd aan de reserves van Stichting BIJUGOUS.

November 2022 - Stichting Felice

Stichting Felice ondersteund ouders bij het verlies van een kind in de eerste levensjaren. De Stichting wordt mede gedragen door een oud-collega van Jugo en is daardoor op het pad van de Stichting BIJUGOUS gekomen. Graag hebben we gehoor gegeven aan de oproep dit mooie doel met een bescheiden bijdrage te ondersteunen.

December 2022 - Donatie Atelier More Africa

Omdat een groot deel van de inkomsten van de Stichting BIJUGOUS voorkomen uit donaties vanuit Jugo vinden we het belangrijk dat bestedingsdoelen niet alleen voldoen aan de uitgangspunten van de Stichting maar ook gedragen en liefst zelfs voortkomen uit de eigen gelederen. Dit initiatief is aangedragen door 1 van de medewerkers van Jugo.

More Africa is een NGO die opereert in Paje, Zanzibar en zich richt op kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het hoofddoel van More Africa is het helpen van kinderen en jongvolwassenen met speciale behoeften door middel van speciaal onderwijs, fysiotherapie, medische hulp, training en/of zinvolle dagbesteding. Aan de vele activiteiten wil men graag een “atelier” toevoegen. Het atelier heeft als doel de kinderen, wanneer ze de school ontgroeien, een vak aan te kunnen leren onder begeleiding van een leraar. Naast het aanleren van een vak leiden de gecreëerde producten ook weer tot inkomsten die weer kunnen worden ingezet aan de mooie doelen van More Africa. We hopen dat de donatie van BIJUGOUS een mooie aanzet is tot de realisatie van het beoogde atelier.

November 2021 - Kerstpakketten Stichting KidzBase

Nog een oude bekende van BIJUGOUS: Stichting KidzBase die zich ten doel stelt kleur te geven aan het leven van jonge kinderen die te maken krijgen met een verstoorde thuissituatie. Dit keer heeft BIJUGOUS een financiële donatie gedaan als bijdrage in de verwezenlijking van een kleine 300 kerstpakketten, die enthousiast door de kinderen zijn ontvangen.

Oktober 2021 - Jugo tbv Stichting BIJUGOUS

Het begint zo langzamerhand traditie te worden: ook dit jaar heeft Jugo de omzet van 1 dag gereserveerd voor de Stichting BIJUGOUS. Hiermee zijn de reserves weer flink aangevuld.

Juli 2021 - Stichting 2Live (Kamers met Kansen)

De Stichting 2Live is inmiddels een oude bekende van Stichting BIJUGOUS. De Stichting heeft als doel begeleidende huisvesting te bieden aan jongeren die dit (tijdelijk) nodig hebben. Dit keer zijn donaties gedaan voor de aanschaf van koelkasten die de jongeren in hun eigen kamer kunnen plaatsen. Daarnaast een bijdrage voor de aanschaf van sportkleding en -materialen die hard nodig waren aangezien agv de aanhoudende COVID situatie.

April / September 2021 - Bijdrage Opleidingskosten Stichting ITvitae

Vanuit ons directe netwerk werden we geconfronteerd met het verhaal van Derk*. Derk is een normale, enthousiaste en zeer intelligente jongen die helaas last heeft van het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Dat maakt het lastig regulier onderwijs te volgen. Een ICT opleiding bij Stichting ITvitea zou voor Derk ideaal zijn aangezien deze stichting zich primair richt op jongeren zoals hij. Het gaat hier echter om een particuliere opleiding waaraan hoge kosten zijn verbonden. Een indrukwekkende crowdfunding actie van de moeder van Derk leidde helaas niet tot het gewenste bedrag. Stichting BIJUGOUS heeft zich vervolgens garant gesteld voor het ontbrekende bedrag. Gelukkig heeft gedurende het traject, en na vasthoudendheid van de moeder van Derk, ook de gemeente haar verantwoordelijkheid ingezien en zich garant gesteld voor een flink deel van de opleidingskosten. Inmiddels heeft Derk zijn eerste examens met hoge scores gehaald en ligt een mooie toekomst in de ICT op hem te wachten.

*niet de echte naam van de betrokkene

Juni 2020 Jugo tbv Stichting BIJUGOUS

Wie jarig is trakteert!

Voor de Jugo medewerkers is het belangrijk tenminste 1 dag per maand bij elkaar te komen op ons kantoor in ’s Hertogenbosch om algemene ontwikkelingen rondom Jugo te bespreken, aan kennisdeling te doen en simpelweg de collega’s te zien en te spreken.

Elk jaar hebben we afgesproken om gedurende één dag in juni (de oprichtingsmaand van Jugo in 2004) af te zien van onze normale facturabele werkzaamheden bij onze klanten. In plaats daarvan zullen de opbrengsten van deze dag, zonder aftrek van kosten, volledig ten goede komen aan de Stichting BIJUGOUS.

Dit jaar heeft de COVID pandemie roet in het eten gegooid. De maandelijkse sessies op kantoor zijn ingewisseld voor zo nu en dan een videocall, maar desondanks is besloten de afspraak 'een dag omzet af te staan aan de Stichting BIJUGOUS' te handhaven. Hiermee hebben we de reserves flink kunnen aanvullen.

Juni 2020 – Stichting 2Live (Kamers met Kansen)

Voor de jongeren die worden gehuisvest door Kamers met Kansen en het al moeilijk hebben, geeft de COVID uitbraak nog meer uitdagingen. Niet lekker met je vrienden hangen in het park, geen school, geen sport, geen horeca, geen festivals etc. Binnen haar mogelijkheden heeft de Stichting BIJUGOUS voor de lokatie Geerke de financiering op zich genomen van 7 paar skeelers zodat deze jongeren in de veilige buitenlucht elkaar kunnen ontmoeten, plezier en de nodige lichaamsbeweging kunnen hebben. De locatie Geert van Woustraat hebben we voorzien van een donatie om 5 koelkasten te kopen die de jongeren veelal zelf niet kunnen financieren.  

Maart 2020 – Stichting Trevianum

De Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Een groep leerlingen van de Trevianum Scholengroep in Sittard zou hierbij een stage gaan lopen in Tanzania. Helaas is dit uitgesteld door de uitbraak van de COVID pandemie maar BIJUGOUS hoopt dat haar donatie op een later tijdstip alsnog iets kan toevoegen aan een leerzame ervaring.  

December 2019 – Stichting 2Live (Kamers met Kansen)

Voor de locatie Geerke van de Stichting 2Live bestond de behoefte de gemeenschappelijke koelkasten te vervangen door aparte koelkast voor elke jongere. Het bestuur van BIJUGOUS heeft besloten hieraan bij te dragen.

Oktober 2019 – Stichting KidzBase Donatie

BIJUGOUS onderhoudt inmiddels een warme relatie met de Stichting KidzBase en volgt nauwgezet de activiteiten die deze prachtige stichting onderneemt. Gelijktijdig met de Stichting 2Live heeft KidzBase in oktober 2019 voor alle medewerkers van Jugo een presentatie gegeven m.b.t. haar doelstellingen en activiteiten. BIJUGOUS heeft daaraan een donatie verbonden voor hetzelfde bedrag ter algemene aanwending van de doelstellingen van KidzBase.

Oktober 2019 – Stichting 2Live (Kamers met Kansen)

Helaas is het niet elke jongere gegeven op te groeien op een harmonieus gezin en alle kansen te krijgen zich voor te bereiden op een mooie toekomst. Veel jongeren hebben net dat steuntje in de rug nodig op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid.

De Stichting 2Live (Kamers met Kansen) biedt jongeren in de leeftijd van 17-25 jaar net dat steuntje in de rug incl. professionele begeleiding en (tijdelijke) huisvesting. Een mooi doel wat ook goed past binnen de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS.

In oktober 2019 heeft 2Live een presentatie gegeven aan de medewerkers van Jugo. Vervolgens heeft BIJUGOUS besloten een concrete donatie te doen voor de aanschaf van leenfietsen zodat de jongeren vervoer hebben om invulling te geven aan hun dagbesteding bestaande uit opleiding of werk.

April 2019 – Stichting Kanjer Wens

PostNL organiseert elk jaar een actieweek voor goede doelen. Een week met een spelelement voor medewerkers van PostNL waarbij elk jaar een specifiek goed doel centraal staat. In 2019 was dit de Stichting Kanjerwens.

Deze stichting vervult wensen van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar met een ernstige ziekte of chronische aandoening. BIJUGOUS heeft één van de deelnemende teams ondersteund met een bijdrage.

Februari 2019 – Stichting KidzBase

Van de website van Stichting KidzBase

Wat doet KidzBase?

Een glimlach, een moment waarop het kind alle zorgen kan vergeten en even gewoon kind kan zijn. Dat is wat je ieder kind toch gunt? Helaas zijn deze momenten van onbezorgdheid zeldzaam voor een KidzBase kind. Doordat de kinderen uit huis zijn geplaatst, zijn ze vrijwel volledig afhankelijk van het sociale systeem van de overheid. Door de bezuinigingen is er helaas steeds minder geld beschikbaar. Bepaalde basisbehoeften en activiteiten liggen dan ook buiten het bereik van de kinderen.

KidzBase wil door middel van kleinschalige projecten kleur geven aan het leven van deze kinderen en ze het gevoel geven dat ze speciaal zijn. Onze projecten zijn gericht op:

  • het vergroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van zwemlessen, het verzorgen van fietsen en het organiseren van kookworkshops.
  • het verbeteren van het welzijn, bijvoorbeeld door kleding, toiletartikelen en kappersbezoeken te regelen.
  • het creëren van fijne herinneringen, bijvoorbeeld door workshops, een Off Road dag en een cadeau met Sinterklaas.
  • vervoersaanvragen

Een prachtige doelstelling die ook volledig voldoet aan de uitgangspunten van Stichting BIJUGOUS. Het bestuur denkt er ook aan om voor dit doel een meer structurele relatie aan te gaan. De focus van deze bijdrage heeft gelegen in het kledingproject en het verzorgen van fietsen voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

Januari 2019 – Stichting Mtangani

De Stichting Mtangani stelt zich ten doel door middel van diverse projecten de levensstandaard en zelfredzaamheid van de inwoners van het dorpje Mtangani in Kenia te verhogen. Hoewel de doelstellingen van de Stichting Mtangani breder zijn dan de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS heeft de bijdrage zich gericht op een specifiek project dat hier wel naadloos bij aansluit. De bijdrage is aangewend voor de aanschaf van 8 gloednieuwe PC’s voor een lokale middelbare school zodat de jeugd zich ook op dit belangrijke terrein kan ontwikkelen.

Augustus 2018 – Stichting Ampian Anak

In augustus 2018 is Indonesië getroffen door een aantal verwoestende aardbevingen, zo ook het eiland Lombok. Het officiële dodental staat op 555. Naar schatting zijn er 77.000 huizen verwoest en werden bijna 400.000 mensen dakloos. Uiteraard zijn ook veel kinderen het slachtoffer geworden van dit natuurgeweld. De Stichting Ampian Anak ondersteunt al jaren met verschillende projecten de lokale jeugd op Lombok. Middels een indirecte donatie aan deze stichting hopen we een beetje te kunnen bijdragen aan het verlichten van het leed.  

Het team achter
BIJUGOUS

  • Paul Boekhoorn, Voorzitter
  • Henk van der Haar, Penningmeester
  • Jesse Peerboom, Secretaris
  • Anouk Tiebosch, Lid
  • Ronald van Lent, Lid

Werkwijze Bestuur

De activiteiten van het bestuur zijn vooral gericht op het vinden van geschikte bestedingsdoelen die voldoen aan onze doelstellingen. Initiatieven ten aanzien van bestedingsdoelen/activiteiten komen vanuit de Jugo medewerkers en het Jugo bestuur zelf. Vervolgens worden deze bestedingsdoelen tegen het licht gehouden om vast te stellen of ze voldoen aan de doelstellingen van de Stichting. Uiteindelijk bepaalt het bestuur welke bedragen aan deze doelen ter beschikking worden gesteld.

In de toekomst zal ook gekeken worden welke activiteiten de Stichting zelf kan opstarten, bijvoorbeeld samen met Jugo collega’s, om zo aan de doelstelling bij te dragen.

Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld een keer per twee maanden plaats.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting BIJUGOUS zijn werkzaam voor of hebben een dienstverband met Jugo, gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van deze medewerkers kunnen in het bestuur worden opgenomen. De leden van het bestuur ontvangen geen onkostenvergoeding, reisvergoeding of enige andere vorm van beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Alle ontvangen donaties komen volledig ten goede aan de door de Stichting geformuleerde doelstelling.

Voorzitter Stichting BIJUGOUS Paul Boekhoorn

Doneren of meer informatie?

Dat kan! Neem gerust contact op en bespreek de mogelijkheden. Alle kleine beetjes helpen.