Algemene gegevens Stichting BIJUGOUS

Naam en Contactgegevens

Naam:                               Stichting BIJUGOUS
Adres:                               Halvemaanstraat 7
                                          5211 VV  ’s-Hertogenbosch
Mail:                                  stichting@bijugous.nl
Internet:                            www.bijugous.nl

Fiscale en KvK gegevens

RSIN nummer:                   857259362
KvK nummer:                     67997473

Samenstelling Bestuur

Paul Boekhoorn, Voorzitter
Henk van der Haar, Penningmeester
Pieter Place, Secretaris
Daisy Ambaum, Lid
Ronald van Lent, Lid

Werkwijze Bestuur

De activiteiten van het bestuur zijn tot nu toe gericht op het vaststellen van de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS en het vinden van geschikte bestedingsdoelen die voldoen aan deze doelstellingen. Vervolgens worden deze doelen tegen het licht gehouden om vast te stellen of ze voldoen aan de doelstellingen van de Stichting. Uiteindelijk wordt door het bestuur bepaald welke bedragen aan deze doelen ter beschikking worden gesteld.

Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld een keer per twee maanden plaats.

In de toekomst zal ook gekeken worden welke activiteiten de Stichting zelf kan opstarten, bijvoorbeeld samen met JUGO collega’s, om zo aan de doelstelling bij te dragen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting BIJUGOUS zijn werkzaam voor of hebben een dienstverband met de vennootschap onder firma: JUGO V.O.F., gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van deze medewerkers kunnen in het bestuur worden opgenomen. De leden van het bestuur ontvangen geen onkostenvergoeding, reisvergoeding of enige andere vorm van beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Alle ontvangen donaties komen volledig ten goede aan de door de Stichting geformuleerde doelstelling.

Beleidsplan

De Stichting BIJUGOUS richt zich op (lokale) jongeren, in de leeftijd van 12-18 jaar, die buiten hun eigen wil buitengesloten worden en hiermee beperkt worden in hun ontwikkeling en moeite hebben om in hun eigen kracht te komen. Het betreft jongeren waarvan de persoonlijke ontwikkeling wordt geremd, stagneert, afneemt of zelfs gevaar loopt door het gebrek aan (financiële) middelen op gebied van educatie en sport & spel, of waarbij het persoonlijke welzijn in het geding is.

Hoewel de Stichting zich primair richt op een meer structurele relatie met lokale jongeren en initiatieven is de Stichting ook bereid op incidentele basis middelen beschikbaar te stellen buiten de primaire doelgroep maar wel binnen de geformuleerde doelstelling.  

De Stichting ontplooit zelf initiatieven die zich richten op deze groep jongeren, waarbij de doelgroep zelf ook een actieve rol inneemt. Daarnaast zal de Stichting initiatieven van derden (financieel) ondersteunen die hetzelfde doel nastreven.

Naast financiële ondersteuning bestaat ook de mogelijkheid dat de tijd, kennis en kunde van de JUGO medewerkers en diens echtgeno(o)t(e) / levenspartner worden ingezet ter ondersteuning van de door de Stichting geformuleerde doelen. Denk hierbij bijv. aan ondersteuning op het gebied van computeronderwijs.