Stichting BIJUGOUS

BIJUGOUS is afgeleid uit het Engels. Het is een veervormige bladvorm die onder andere bij de es voorkomt. Volgens de Noorse mythologie is de es de heiligste boom der bomen. Hij wordt daar Yggdrasil genoemd, de levensboom…echter geen enkele boom kan tot volle wasdom komen, zonder goede omstandigheden.

BIJUGOUS kan echter ook ontleed worden en komt dan tot een kern die te maken heeft met de oprichting van de stichting: BI-JUGO-US, ofwel Business Intelligence, JUGO en “wij/samen”. JUGO kent een cultuur met onderling respect en vertrouwen, waar ruimte is om gezamenlijk met passie (voor BI) en plezier jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

“No matter where life takes you, never forget where you came from”

De stichting richt zich op lokale jongeren, in de leeftijd van 12-18 jaar, die buiten hun eigen wil buiten gesloten worden en hiermee beperkt worden in hun ontwikkeling en moeite hebben om in hun eigen kracht te komen. Het betreft jongeren waarvan de persoonlijke ontwikkeling geremd, stagneert, afneemt of zelfs in gevaar loopt door het gebrek aan (financiële) middelen op gebied van educatie en sport & spel, of waarbij het persoonlijke welzijn in geding is.

De stichting ontplooit in eerste instantie zelf initiatieven die zich richten op deze groep jongeren, waarbij de doelgroep zelf ook een actieve rol inneemt. Of het zal initiatieven van derden (financieel) ondersteunen die hetzelfde doel nastreven.